Privacyverklaring - Algemene Voorwaarden - Cookiebeleid

Privacy­verklaring (EU)

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op  en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

1. Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.apotheekninde.be over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat...

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden.
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

2. Doel, gegevens en bewaartermijn

2.1 Service bieden voor diensten of producten die een klant wil kopen of heeft gekocht

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens

 • Naam, adres en plaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken

Definitie: Uitvoering van een overeenkomst

De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
...
b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
...

Voorbeeld

Je hebt producten gekocht in een webwinkel. Om deze producten naar u te kunnen verzenden, moet de webshop uw afleveradres verwerken en beschikbaar stellen aan de postdienst om ervoor te zorgen dat de goederen worden afgeleverd.

Bron

Artikel 6.1 b AVG

Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

2.2 Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens

Bezoekersgedrag

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken

Definitie: Verkregen toestemming

De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
...
a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
...

Voorbeeld

De meest voor de hand liggende voorbeelden zijn de cookiebanners, waarbij toestemming nodig is om niet alleen bepaalde cookies in te stellen maar ook te lezen. Een ander voorbeeld is een contactformulier, waarbij toestemming nodig is voor het verzamelen van informatie die niet direct relevant is voor de dienst of overeenkomst.

Bron

Artikel 6.1 a AVG

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 12.

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid. De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Contactinformatie

Apotheek Ninde BV
Kruisstraat 175
3120 Tremelo
België
Website: https://www.apotheekninde.be
E-mail: eb.tenyks@edninopa
Telefoonnummer: +32 (0) 16 53 02 98